Arbeidsrettet rehabilitering

Dette tiltaket er et tilbud til personer som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og som ønsker å delta i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, arbeidsrelaterte og sosiale utfordringer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker kommer i arbeid, øker sin arbeidsdeltakelse og forblir stabilt i arbeid over tid. Tilbudet skal bistå deltaker i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og/eller skade.

Vi har arbeidsfokus fra første dag og vektlegger muligheter fremfor hindringer. Vårt tilbud inneholder aktiviteter som erfarings– og forskningsmessig viser at kan styrke den enkeltes ressurser og arbeidsevne. Deltaker vil ha én fast jobbveileder som følger opp og veileder deltaker gjennom hele tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utabeidere en skreddersydd aktivitetsplan for perioden i arbeidsrettet rehabiliering sammen med sin jobbveileder. Aktivitetsplanen beskriver deltakers mål for tiltaket, deltakelse i ulike helsefremmende aktiviteter og opptrappingsplan for arbeid.

Vi tilbyr følgende aktiviteter i arbeidsrettet rehabilitering:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Arbeid hos egen arbeidsgiver med oppfølging
  • Arbeidsplassvurdering
  • Arbeidsutprøving i annen ordinær bedrift
  • Karriereveiledning
  • Jobbsøkerkurs
  • Strukturert individuell arbeidsevnevurdering (SIA)
  • Fysisk aktivitet/kosthold: Pilates, medisinsk yoga, veiledning- og smerteforebygging, sirkeltrening, ryggskole, tilrettelagt treningsprogram og turgrupper.
  • Kognitive prosesser: Kurs i Stress- og belastningsmestring, samtalegruppe og mindfulness
  • Individuell veiledning med fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykiatrisk sykepleier eller andre fagpersoner

Aktivitetene kan foregå både individuelt og i gruppe.

Ved tiltakets slutt utarbeides det en sluttrapport som besvarer bestillingen til Nav. Den beskriver målsettinger, gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater i tiltaket. Sluttrapporten inneholder også en anbefaling og/eller en plan for videre oppfølging for å få eller beholde arbeid.

Jobbveilederne som jobber i arbeidsrettet rehabilitering er blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, psykiatriske sykepleiere, osteopat, muskelterapeut samt veiledere som har lang erfaring med arbeidsrettede tiltak og karriereveiledning. Flere av våre veiledere har videreutdanning i medisinsk yoga, fysiopilates, arbeidsplassvurdering, smertebehandling, kognitiv terapi, mindfulness, psykisk helse, helsefremmende arbeid, rehabilitering, treningsveiledning, rusbehandling og depresjonsmestring.

Har du spørsmål vedrørende Arbeidsrettet rehabilitering ta kontakt med avdelingsleder Wenche Breistein eller fagsjef Wenche Iren Warberg.

Formål: Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal komme i eller forbli i arbeid.

Målgruppe: Sykmeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid

Varighet: 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker

Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV eller lønn fra arbeidsgiver

Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor