Arbeidsutprøving for elever

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune tilbyr vi arbeidsutprøving for elever i videregående skole. Tilbudet innebærer arbeidsutprøving og kartlegging for elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Tilbudet gjelder for elever i mindre elevgrupper (HTA/HTH/HT-kode), som har mål om grunnkompetanse. Det er en forutsetning for arbeidsutprøvingen at det er et realistisk mål at eleven skal kunne gå ut i et varig tilrettelagt arbeid etter videregående skole.

Arbeidsutprøvingen er en del av faget prosjekt til fordypning. Målet i den individuelle opplæringsplanen (IOP) til eleven vil være retningsgivende for innholdet i praksisplassen. Den videregående skolen har ansvar for å konkretisere opplæringsmålene.

Hver elev kan få inntil 80 arbeidsdager med praksisutplassering hos A2G. Eleven følger tilnærmet normal arbeidsdag. Vi kan tilby arbeidsutprøving for elever på våre interne arenaer innenfor følgende arbeidsområder:

 • Kontor/resepsjon
 • Barnehage
 • Kantine
 • Anleggsgartner
 • Vaktmester
 • Service
 • Renhold
 • Logistikk- lager og transport
 • Skilt og dekor
 • Gravering
 • IKT

Eleven får tett oppfølging og opplæring i arbeidsoppgaver av arbeidsleder på avdelingen.

Før skolen tar stilling til om eleven skal søke utplassering hos A2G, må saken drøftes i skolens ressursteam. Ressursteamet ved rektor sender så skriftlig søknad pr. post til A2G. Det skal framgå av søknaden hvilken avdeling ved A2G som eleven ønsker utplassering hos. Hvis avdeling ikke er oppgitt i søknaden vil vi invitere elev og innsøkende kontaktlærer til vårt ukentlige informasjonsmøte. Det må også framgå av søknaden hvilket tilretteleggingsbehov eleven har.

Etter gjennomført arbeidsutprøving utarbeider vi en skriftlig rapport som gir en grundig beskrivelse av elevens arbeidsevne og sosiale tilpasning på arbeidsplassen, samt en vurdering av om eleven kan være i en ordinær bedrift.

Har du spørsmål vedrørende arbeidsutprøving for elever ta kontakt med fagsjef Wenche Iren Warberg eller avdelingsleder Linn Baug.