Sykefraværsoppfølging

Deltakelse i dialogmøter

God oppfølging av sykmeldte kan bidra til at de kommer raskere tilbake til arbeidsplassen. Vi kan delta i dialogmøte 1 med sykmeldt og leder som skal gjennomføres innen 7 uker, eventuelt i fellessamtaler senere i sykmeldingsperioden. Vi kan blant annet bidra med følgende: Ved muskel-/ skjelettplager kan fysioterapeut vurdere om det er behov for ro eller om deltakelse i arbeid og aktivitet er helsemessig gunstig. I de tilfeller det er å anbefale, kan vi oppmuntre til å ta del i arbeid og aktivitet igjen. Vi kan også gi råd om hva arbeidsgiver bør gjennomføre av tilrettelegging og hva den sykmeldte kan gjøre for egen helse. Hvis sykmeldingen skyldes psykiske plager/ sykdom, kan psykiatrisk sykepleier eller psykolog delta i dialogmøte og gi tilsvarende veilednning til arbeidsgiver og den sykmeldte. Vi vil stille med den kompetansen som er mest hensiktsmessig i forhold til sykmeldingsårsaken. Dette kan foruten fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog være ernæringsfysiolog, personer med lang erfaring med jobbskifte/ omstilling/ karriereveiledning eller person med kompetanse på kommunikasjon/ konflikthåndtering. Vi har meget god kjennskap til tiltak og virkemidler for sykmeldte i Hordaland. Vi er en objektiv part og kan dermed lettere stille spørsmål både til den sykmeldte og leder.

Ansvar og oppgaver ved sykefravær
Fra 1. juli 2011 ble det innført nye regler for oppfølging av sykmeldte. Reglene legger opp til tidligere og tettere oppfølging. Som arbeidsgiver har man ansvar for tidligst mulig å legge til rette for at sykmeldt arbeidstaker kan være i aktivitet i virksomheten.

Gode rutiner og tett oppfølging fra sykefraværet starter kan medvirke til at den ansatte kommer raskere tilbake i arbeid.

Det er viktig å ta tak i utfordringene så tidlig som mulig. Innen 4 uker skal arbeidsgiver og arbeidstaker sammen utarbeide en oppfølgingsplan. Arbeidsgiver skal også avholde dialogmøte, sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV og videre følge de lovpålagte pliktene.

Om du synes at det er mye å huske på og er usikker på hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, da kan vi bistå.

 

Funksjonsvurdering
En funksjonsvurdering handler om å vurdere arbeidstakers forutsetninger for arbeidet vedkommende utfører og å gi råd for hvordan arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidsplassen best mulig.

Målet med en funksjonsvurdering er å finne ut hva som skal til for at en sykmeldt skal kunne fortsette i et arbeidsforhold. Fokus skal være på funksjon og arbeidsmuligheter på vedkommendes arbeidsplass og ikke på sykdom og begrensninger.

Funksjonsvurderinger er et verktøy i forhold til å forebygge nye perioder med sykefravær, øke fokuset på jobbnærvær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Dersom det ikke er mulig å fortsette i nåværende arbeid, jobbes det med å avklare om annen type arbeid er mulig.

Tjenesten benyttes når det er behov for en ekstern vurdering av den sykmeldtes funksjonsnivå og/ eller arbeidssituasjon, slik at arbeidstaker og arbeidsgiver lettere ser mulighetene for å opprettholde et aktivt arbeidsforhold.

En funksjonsvurdering varer i inntil 6 uker.

 

Veiledning og behandling av fysioterapeut
Vi tilbyr veiledningssamtaler og fysikalsk behandling. Fysioterapibehandling kan utføres i kombinasjon med trening ved bedriften. Vi har sammenleggbar benk, så behandlingen kan om ønskelig foregå hos arbeidsgiver. På denne måten slipper den ansatte å gå fra arbeidet når vedkommende skal til fysioterapeut.

Oppfølging av en ansatt starter med en individuell undersøkelse/ konsultasjon. Vi kartlegger da sykdomshistorie, funksjonsnivå/ funksjonsbegrensning, arbeidsoppgaver og eventuelle behov for livsstilsveiledning.

Deretter blir det utført generelle og spesifikke tester, med utgangspunkt i overnevnte. På bakgrunn av den første undersøkelsen/ konsultasjonen utarbeider fysioterapeuten et individuelt tilrettelagt behandlings-og treningsprogram. Dette programmet vil ha som mål å forbedre og videre opprettholde funksjon.