Tilrettelegging / ergonomi

Ergonomi, løfteteknikk og forflytning
Målet er å unngå at ansatte har uheldige arbeidsstillinger som på sikt gir helseplager. Vi tilbyr skreddersydde kurs eller bedriftsintern veiledning, avhengig av hvilken type arbeidsoppgaver de ansatte har. Aktuelle fokusområder er:

  • Generelt om ergonomi
  • Årsaker til muskel og skjelettplager
  • Statisk belastning og muskelarbeid
  • Løft og løfteteknikk
  • Forflytningsteknikk

Tilrettelegging av arbeidsplass
Hensikten er å forebygge sykemelding, få sykemeldte tilbake i arbeid og å forebygge senere sykefravær. En arbeidsplassvurdering består av:

  • Funksjonsundersøkelse
  • Besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet helt eller delvis kan gjenopptas.
  • Gjennomgå arbeidsplassvurderingen sammen med arbeidsgiver. Dette for at den ansatte, arbeidsgiver og fysioterapeut kan utarbeide en plan for hvilke forbedringstiltak som bør settes i verk.