Innsøker - ikon

For

innsøkere

A2G Kompetanse arrangerer en rekke ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid. Vi tilbyr tiltak til personer både med moderate og omfattende bistandsbehov, samt vi har flere tiltak spesielt tilpasset personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom og personer med lese- og skrivevansker. Vi har også tiltak for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP), samt vi tilbyr praksisutplassering for elever i videregående skole. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Oppfølging - Studier med støtte

Tiltaket er et tilbud til studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning.

Oppfølging i Rogaland

Dette tiltaket er for personer som i kortere eller lengre tid har stått utenfor arbeidslivet, eller for personer som skal tilbake i arbeid hos egen arbeidsgiver.