Oppfølging sykmeldte arbeidstakere

Dette tiltaket gir den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å beholde eksisterende arbeidsforhold og stabilisere sin arbeidsdeltakelse. For deltakere der det underveis i oppfølgingen blir klart at de ikke kan gå tilbake til eksisterende arbeidsforhold, gir tiltaket bistand til å finne nytt arbeid.

Aktuelle deltakere er arbeidstakere som har vært sykmeldt mindre enn 52 uker. Tiltaket kan vare i inntil tre måneder. Innen sykmeldingsperioden på 52 uker kan tiltaket forlenges med til sammen ytterligere 3+3+3 måneder. Jo tidligere man kommer i gang, desto større er sjansen for å komme raskt tilbake til arbeid.Den enkelte deltaker får individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å beholde eksisterende arbeid og øke arbeidsdeltakelsen.

Oppfølgingen foregår i tilknytning til arbeidsforholdet. Vi har tett dialog med arbeidsgiver, noe som gir nyttig kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer for begge parter i arbeidsforholdet. Deltaker og arbeidsgiver kan slik justere sine strategier og planer i henhold til disse tilbakemeldingene.

Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt. Ved behov gjennomfører  vi arbeidsplassvurdering og kan eksempelvis bistå med forslag til:

  • Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
  • Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo e.l.
  • Omorganisering av arbeidet
  • Omplassering til annet arbeid
  • Endring av/nye arbeidsoppgaver
  • Opplæring/omskolering

Tiltaket tilbys sykmeldte arbeidstakere i hele Hordaland. Har du spørsmål vedrørende Oppfølging sykmeldte arbeidstakere ta kontakt med avdelingssleder Wenche Breistein eller fagsjef Wenche Iren Warberg.